Get Adobe Flash player

Opieka

Zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, finansowanego z Funduszu  Solidarnościowego.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Nowogród Bobrzański do tego programu  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą opieki.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zgłoszeń do programu można dokonywać do 13 listopada 2023 r. w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Dąbrowskiego 12 w godzinach 7:00-15:00 lub telefonicznie nr 68 3276843; 571 310 858.

Regulamin dostępny na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024