Get Adobe Flash player

Placówki Wsparcia Dziennego

Od listopada 2021 roku na terenie Gminy Nowogród Bobrzański działa placówka wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica Środowiskowa Boberek” w miejscowości Pierzwin ul. Sportowa 1.                      

Placówka działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Świetlicą kieruje Kierownik Ośrodka.

Głównym celem działania Świetlicy jest wspieranie rodziny w  sprawowaniu jej podstawowych funkcji.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia. Dzieci młodsze i starsze przyjmowane są tylko w szczególnych przypadkach, których zasadność rozpatruje Kierownik.

Świetlica funkcjonuje zgodnie z regulaminem organizacyjnym, z rocznym planem pracy: 10-12 miesięcy, dwa razy w tygodniu, po 3 godziny dziennie.

W okresie ferii zimowych, dni wolnych od zajęć szkolnych godziny pracy Świetlicy mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami dzieci, rodziców i  możliwościami organizacyjnymi placówki.

Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny. Dzieci w Świetlicy otrzymują jeden bezpłatny posiłek.

Działalność Świetlicy finansowana jest w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii.

W skład personelu Świetlicy wchodzą: wychowawca, psycholog, osoba do obsługi porządkowej, którzy organizują pracę Świetlicy w ustalonych godzinach, zgodnie z założeniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Główne ich zadania to:

- organizacja zajęć tematycznych, zajęć rozwijających zainteresowania, realizacja programów  profilaktycznych,

- sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci oraz ich bezpieczeństwem w trakcie warsztatów przedmiotowych, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku                     w czasie wycieczek oraz podczas innych imprez organizowanych przez Świetlicę,

- czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych,

- stała współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Świetlica środowiskowa Boberek działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XLIII/392/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pn. „Świetlica Środowiskowa Boberek” oraz połączenia jej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
  • Uchwały Nr XLIII/391/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
    z dnia 7 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XXXI/286/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,