Get Adobe Flash player

 

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz na podstawie art 6 ust. 1 i art 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Ogrodowa 9, 66-010 Nowogród Bobrzański, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona www: www.mgopsnb.pl, tel. 68 327 68 43; 68 327 65 22, tel. kom. 505 911 074.

2.   Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jarosław Sak, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, pokój nr 16, tel.  (68) 329-09-62 – w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

3.   Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana  dane  osobowe  zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zadań wynikających z:

•   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.),

•   ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze zm.),
•   ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm. ),
•   ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.),
•   ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 670),
•   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), 
•   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
•   ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.998  ze zm.),
•   ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zm.),
•   ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 473),
•   ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm),
•   Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) oraz innych przepisów prawa;

4.   Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane   będą    na podstawie RODO tj.:

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

•   art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3), w związku z zapisami: Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt;

6.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

7.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•   żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

•   sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

•   ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO.

9.   Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

11.  Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

12.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

13.  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

14.  Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

            Kierownik MGOPS

          w Nowogrodzie Bobrzańskim