Get Adobe Flash player

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z zapisami art. 5 ust. 1 lit. a, art.12 ust. 1 oraz art.13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119 z 04.05.2016) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Ogrodowa 9

tel. (68) 327 68 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także  przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z IOD  pod adresem  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu działania  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim  należy wykonywanie zadań publicznych niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów administracji rządowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 RODO w celu realizacji zadań wynikających z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonych Administratorowi.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

     - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

     - żądania ich sprostowania,

     - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

     - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych osobowych Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Pani/Pana dane osobowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim , podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowana/y Pani/Pan będzie pracownika merytorycznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim  prowadzącego przetwarzanie.