Get Adobe Flash player

 

WStypendiumNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 PRZYJMOWANE BĘDĄ

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODZIE
BOBRZAŃSKIM OD 6 WRZEŚNIA 2023 r., DO:

  • 15 września 2023 r., (w przypadku dokumentówprzesyłanych Pocztą Polską, decyduje data stempla pocztowego)
  • do 17 października 2023 r., (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych)
  • do 15 lutego 2023 r., (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego)

 

 

 

 


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł (netto)

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (SIERPNIA 2023 r.),

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7 lub Dąbrowskiego 12; i w linku.