Get Adobe Flash playerProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 PROJEKT SYSTEMOWY W ROKU 2012

 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”

      Słoneczne promienie, radosne twarze młodzieży opuszczającej szkolne korytarze, początek okresu wakacyjnego łączy się z półmetkiem  projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 7.1.1 POKL „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”.

      Pierwszy kwartał poświęcony był rekrutacji beneficjentów i wyborze narzędzi aktywizacyjnych. Po rozpoznaniu potrzeb i zainteresowań z naszymi uczestnikami podpisane zostały kontrakty socjalne obejmujące skorzystanie z następujących instrumentów aktywizacji społecznej:

Gospodarowanie budżetem domowym i czasem

    Zajęcia odbywają się w terminie 13.04.2012 r. – 19.06.2012 r. w wymiarze 24 godzin – osoba prowadzącą jest Manuela Piątkowska.

      Celem zajęć jest umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, uzyskanie wiedzy z zakresu:

  • tworzenie i kontrola budżetu domowego;
  • efektywne sposoby "oszczędzania" na wydatkach;
  • jak planować dochody i wydatki;
  • gospodarowanie niewielkimi lub małymi pieniędzmi;
  • organizowanie planu dnia;
  • problem finansowy - jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • organizacja czasu wolnego, efektywne wykorzystanie czasu.

Warsztaty animacyjno - integracyjne

      Zajęcia odbywają się w terminie 05.04.2012 r. - 21.06.2012 r. w wymiarze 28 h – osobą prowadzącą jest psycholog Mateusz Wyderka.

     Grupowe spotkania umożliwiają spojrzeć na własną sytuację oczami innych osób z grupy oraz dokładniej poznać siebie w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają dowiedzieć się o tym, jak inni budują relacje i związki; poznać nowe sposoby rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i lękiem w różnych sytuacjach, uzyskać wiedzę o swoich zasobach, barierach zewnętrznych i wewnętrznych, określić cele krótko i długoterminowe w różnych aspektach życia.

Dbanie o siebie z elementami higieny osobistej

      Zajęcia odbywają się w terminie 11.04.2012 r. – 27.06.2012 r. w wymiarze 24h – zajęcia prowadzi Justyna Sońta.

      Zajęcia umożliwiają naszym uczestniczkom (i uczestnikom) na podniesienie własnej samooceny. Na warsztatach dowiadują się, jak zaprezentować własną osobę, żeby być pozytywnie spostrzeganym przez innych, poznają zasady sarvival vivere, wykonania makijażu. Wyśmienicie się bawią i wymieniają doświadczeniami z innymi uczestnikami. Zmieniają się nie do poznania, pięknieją, kwitną.

      Zajęcia pozwalają na doskonalenie świadomości dbania o siebie  z zakresu higieny, wizerunku i stylizacji oraz wzmocnienie motywacji do stosowania nabytej wiedzy w życiu codziennym.

Dekorowanie, zdobienie i podstawy szycia

      Zajęcia odbywają się w terminie 24.05.2012 r. – 05.06.2012 r. w wymiarze 8 godzin.

Zajęcia pozwalają beneficjentom na zapoznanie z podstawowymi technikami plastycznymi, zwiększenie umiejętności dbania o otoczenie, pobudzenie wyobraźni twórczej, sprawności motorycznej, kształtowanie potrzeb estetycznych, dokładności, cierpliwości, wrażliwości. Działanie te pozwalają również na odreagowanie stresu i napięć.

      Zajęcia manualne pozwalają również zapoznać się uczestnikom z własnymi możliwościami i talentami- z przekierowaniem na zainteresowanie kursami, szkoleniami, zdobywaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

 

W okresie od lipca do września 2012 planujemy kontynuację bieżących zajęć oraz wprowadzenie nowych, w tym:

Warsztaty umiejętności wychowawczych

 Zajęcia z podstaw obsługi komputera

Indywidualny doradca zawodowy

 

W ramach projektu zatrudniony jest również asystent rodziny.

      Asystent rodziny to osoba posiadająca doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Jego zadaniem jest pomoc rodzinie w wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków.

      Do zadań asystenta należy:

•prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

•udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

•współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

•sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z zespołem interdyscyplinarnym, określającego cel, spodziewane efekty, zakres działań oraz role wszystkich osób, których dotyczy plan pracy z rodziną, w przezwyciężeniu kryzysu w rodzinie;

•monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

•sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

•współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem.

  

W materiale wykorzystano materiały ze źródeł:

http://www.mops.turek.pl

http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl

http://www.praktyczneprawo.pl

http://www.kompi.pl

http://www.pup.glogow.pl

http://haftkrzyzykowy.wizytowka.pl

http://www.kdzjprzedszkole.com

http://www.bumac.pl