Get Adobe Flash player

Aktualności

Dodatek Osłonowy

ulotka dodatek osłonowy wersja kolorowa 1

Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”

 
 
 
Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”
 

25 listopada 2021 roku ruszyła Kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na Płeć.

 

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka.

 

Czemu służy Kampania?

 

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.
 

W czasie trwania kampanii zapraszamy na konsultacje i poradnictwo ze specjalistami w ramach pełnionych dyżurów - osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim lub telefonicznie pod numerem telefonu 694 708 176, 68 3276 843.

 • pracownicy socjalni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00,
 • psycholog -  w ramach indywidualnych spotkań jak również uzyskanie porady i wsparcia w trakcie rozmowy telefonicznej (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

 

Link do strony internetowej kampanii:

 

http://kampania16dni.pl/

Aktualności

 
      O G Ł O S Z E N I E
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programów prosimy o zapoznanie z informacjami w załącznikach oraz o pilny kontakt.

 
 
 
 
 
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje,

 

osoby zakwalifikowane

 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  „Podprogram 2021”, że w dniu:

 

15  września 2021r. (środa) w godz. 09.00-12.00;

 

będzie wydawana żywność w Zielonej Górze  ul. Dworcowa 2

 

UWAGA!!!

 

1. Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane o zabranie dowodu osobistego.

2. Zachowanie szczególnych środków ostrożności (obowiązkowa maseczka).

3. Stosowanie się do wyznaczonych stref w kolejce.

4. Zabranie odpowiedniej ilości toreb na żywność.

5. Zabranie własnego długopisu.  

6. Osoby, które z powodów zdrowotnych nie będą mogły odebrać żywności w w/w terminach mogą upoważnić inną osobę do odbioru.

 

 
 
 

Informacja dotycząca zapisów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „Podprogram 2021"

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że:

 

ruszają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa "Podprogram 2021"

 

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

 

                           1542,20 zł   dla osoby samotnie gospodarującej

                           1161,60 zł   dla osoby w rodzinie

 

oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 

"Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

-ubóstwa,

-sieroctwa,

-bezdomności,

-bezrobocia,

-niepełnosprawności,

-długotrwałej lub ciężkiej choroby,

-przemocy w rodzinie,

-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

-alkoholizmu lub narkomanii,

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

-klęski żywiołowej lub ekologicznej."

 

Szczegółowe informacje oraz skierowania dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7.

 
 
Szanowni Państwo!

       Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie gminy Nowogród Bobrzański realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy.

       Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.
 
 
 
 
 
 
                  DOŻYWIANIE W SZKOLE
 
 
 
 
 
       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim Informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole na okres od września 2021r. do grudnia 2021r.

       W przypadku dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. kwoty 792,00zł na osobę, pomoc w postaci jednego gorącego posiłku (obiadu) przysługuje bezpłatnie.

Wyjaśnienie: Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi dla potrzeb pomocy społecznej 308,00 zł.

W celu uzyskania w/w pomocy, rodzic dziecka winien złożyć stosowny wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7, Informacji udzielają również pracownicy socjalni tel. 571 310 858.

Prosimy o dołączenie pełnej dokumentacji dochodowej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 
 
 
 
wiewiorka

 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK
SZKOLNY 2021/2022 PRZYJMOWANE BĘDĄ

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM OD 1 WRZEŚNIA 2021 r., DO:

 

15 września 2021r., (w przypadku dokumentów przesłanych Pocztą Polską, decyduje data stempla pocztowego)

 

do 15 października 2021r., (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych)

 

do 15 lutego 2022r., (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego)

 

 
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 
● uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

● wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (netto).
 
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. SIERPNIA 2021 r.).
 
Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7 lub w linku poniżej
 
 
 
    
 
 
                                                
 
 
 

"Dobry Start" z ZUS

 

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.

 

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A C J A 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek) ośrodek będzie nieczynny.

 

Dzień ten będzie dla M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 01 maja 2021 roku Święto Pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 
 
 
 MRPiPS

I N F O R M A C J A 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, miasto i gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację w/w programu.

 
 
Więcej informacji w załączniku:

 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Więcej informacji w załącznikach.

2. Karta zgłoszenia.

 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim planuje w 2021 roku przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
 
Więcej informacji w załącznikach.

2. Karta zgłoszenia.

 
 
 
 
Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych
 
Zima 2020/2021
 
BEZPŁATNA INFOLINIA   800 109 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA !!!
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze podaje adres strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego z informacjami dla obywateli jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19?
 

Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-sie-zachowac-kiedy-mam-objawy-covid-19-co-zrobic-jak-dowiedzialemam-sie-o-dodatnim-wyniku

 
 
 

KOMUNIKAT

PCPR W ZIELONEJ GÓRZE

 

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zielonogórskiego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że posiada środki PFRON, na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu przedmiotów:

ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji w warunkach domowych oraz urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 684527552 oraz mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
lub osobiście  w PCPR im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 p.114.
 
 
 
 
OŚRODEK PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ "RELACJA"
 
OFERUJE POMOC PSYCHIATRYCZNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH
 
Więcej informacji poniżej:
 
                         Plakat 1                     Plakat 2
 
 
 
 

wiewiorka

 

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK
SZKOLNY 2020/2021 PRZYJMOWANE BĘDĄ

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

W DNIACH:

 

OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2020 r.

 

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.

 
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 
● uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

● wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (netto).
 
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. SIERPNIA 2020 r.).
 
Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7 lub w linku poniżej
 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Informuje, że przyjmuje wnioski na

 

dożywianie dzieci w szkole
na okres od września 2020r. do grudnia 2020r.

 

Prosimy o dołączenie pełnej dokumentacji dochodowej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 
 
 
 I N F O R M A C J A


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) ośrodek będzie nieczynny.

Dzień ten będzie dla M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
 
 
UWAGA !!!
 
 
Zmiana siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został przeniesiony z ulicy Ogrodowej 9 na ul. Pocztową 7 /budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji/.

 

Kontakt:
Dział Pomocy Społecznej – pracownicy socjalni - tel. 694 708 176
Dział Wypłaty Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych – tel. 571 310 858
Kierownik – tel. 571 310 855

 
 
 
DYŻURY PSYCHOLOGA W MAJU 2020 r.
 
Kierownik M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w dniach: 04-05-2020r., 12-05-2020r., 20-05-2020 r., w godzinach od 16.00 do 19.00 możliwy jest kontakt z psychologiem w ramach indywidualnych spotkań jak również uzyskanie porady i wsparcia w trakcie rozmowy telefonicznej.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 571 310 858 celem ustalenia terminu rozmowy bądź wizyty lub kontakt telefoniczny bezpośrednio w godzinach dyżuru psychologa pod nr 692 273 175
 
 

DYŻURY PSYCHOLOGA W KWIETNIU 2020 r.

 

Kierownik M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w dniach: 20-04-2020r.,  27-04-2020r.,  28-04-2020r., w godzinach od 16.00 do 19.00  możliwy jest kontakt z psychologiem w ramach indywidualnych spotkań jak również uzyskanie porady i wsparcia w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 694 708 176 lub 571 310 858 celem ustalenia terminu rozmowy bądź wizyty.

 
 

UWAGA !!!

 

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z prośbą do wszystkich interesantów (szczególnie osób wykazujących objawy infekcji)

o zaniechanie wizyt w budynku MGOPS.

W przypadku spraw wyjątkowo pilnych!!!  oraz konieczności dostarczenia dokumentów lub uzyskania informacji, prosimy w pierwszej kolejności o:

kontakt telefoniczny:  571 310 858,   68 32 76 843,   68 32 76 522

lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
 

INFORMACJA DLA OSÓB STARSZYCH

I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA KWARANTANNIE

 

Mając na względzie ryzyko rozpowszechniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 apelujemy do osób starszych o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych oraz w większych skupiskach ludzi.

 

Osoby starsze, samotne, niesamodzielne, nieposiadające rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim telefonicznie w celu uzyskania pomocy pod nr tel. 68 3276843 lub 571 310 858.

 

Osoby przebywające na kwarantannie, które wymagają wsparcia M-GOPS w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków, pomocy psychologicznej lub innego rodzaju proszone są o kontakt pod w/w nr telefonów.

 

Osoby chętne do udzielania w/w pomocy osobom potrzebującym prosimy również o kontakt telefoniczny.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin, sąsiadów o pomoc osobom starszym w zakupach, zaopatrzeniu w leki oraz załatwianiu spraw urzędowych.

 

Halina Kłucjasz

Kierownik M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim
 
 
 
 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

 

 

Wojewoda Lubuski wydał komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się coronawirusa COVID-19 informujący o stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, na których znaleźć można wszelkie informacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Uruchomiono również specjalną infolinię – 800 190 590.

 

Jak podkreślono w komunikacie, informacje na temat choroby należy czerpać wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Zachęcamy do odwiedzania strony Ministerstwa Zdrowia i zapoznania się z opublikowanym tam materiałem.

 
 
 
 
spes
 
 
 
Program Pomocy Dzieciom

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

 
 
 
 
 
      Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną

Zawiadomienie o wyborze oferty
 
 
 
 
 Obraz1

 

 

 

 

Rusza program

„Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 
 

 
 
 

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, iż

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują  WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

 

W związku z zagrożeniem ASF:

 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

TELEFONY ALARMOWE: 112, 997, 998

 

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

 

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

 
 
 
 
Alert ASF
 Uwaga Alert RCB

 

Zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie lubuskim. Bezwzględnie przestrzegajcie zakazu wstępu do lasów w wyznaczonych strefach.

 

uwaga! od dnia 30-11-2019

 

gminę Nowogród Bobrzański określa się obszarem skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików!! (czerwona strefa)

Wirus ASF nie zagraża ludziom, ale człowiek może przenosić wirusa na zwierzęta.

Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?

 • Wszyscy mają możliwość (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami.
 • Aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki.
 • Osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny lub małych dzieci.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim - www.nowogrodbobrz.pl

 
 
 
 

I N F O R M A C J A

 

Dnia 11 września 2019r. (środa) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim czynny będzie w godzinach od 7.00 do 11.00.

Powodem skrócenia czasu pracy jest szkolenie pracowników Ośrodka.

W przypadku pilnej potrzeby prosimy o kontakt pod nr tel. 571 310 858

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PRZYJMOWANE BĘDĄ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
W DNIACH:
OD 1 DO 16 WRZEŚNIA 2019 r.

• w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r.,
• w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 17 lutego 2020 r.;

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
● uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

● wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (netto)
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dołączenie do wniosku stosownych oświadczeń, zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. SIERPNIA 2019 r.),

 

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w:
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9 lub w linku poniżej.

 

Wniosek o stypendium szkolne.

 
 
 

I N F O R M A C J A

    

     Uprzejmie informujemy, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z rozpoczętym od 01 sierpnia 2019 roku terminem składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2019/2020

 

będzie czynny w dniu 10 sierpnia 2019 r. (sobota) oraz w dniu 14 września 2019 roku (sobota) od godz. 9.00 do godz. 13.00.

 
 
 

OGŁOSZENIE

 

     Bezpłatne dyżury w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9.

 

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9.

 

     Porad psycholog udziela trzy razy w miesiącu w godzinach od 16:00 do 19:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w tut. Ośrodku.

 

OGŁOSZENIE !!!!

 

W związku z uruchomieniem na naszej stronie internetowej nowej zakładki :
„DOBRA POMOC SĄSIEDZKA”


informujemy, że osoby, które chcą oddać niepotrzebne, ale mogące posłużyć jeszcze innym rzeczy tj:
MEBLE, SPRZĘT AGD I RTV


proszone są o przekazanie informacji do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim pod numerami telefonu:
pracownicy socjalni : 68 327 6843 lub 571 310 858

 

Jednocześnie informujemy, że osoby potrzebujące mogą również zwrócić się do tut. Ośrodka i przekazać informację o potrzebnych im rzeczach.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z tej możliwości. 

 
 
      Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowa(y).

Informacja o wyniku naboru
 
 
      Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną

Informacja o wyborze oferty
 
 
 
     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

 

Zaproszenie do składania ofert

 
 
 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny(a) księgowy(a).

 

Informacje o naborze

 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - księgowa(y).

Informacja o wyniku naboru
 
 
 
Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze w M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Unieważnienie naboru
 
 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych.

Informacja o wyniku naboru
 
 
 

ZMIANA GODZIN PRACY

 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

    

     Uprzejmie informujemy, że z dniem 02 stycznia 2019 roku zostają zmienione godziny pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 

Ośrodek będzie pracował w następujących godzinach:

 

poniedziałek - od godz. 7:00 do godz. 16:00

wtorek – czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątek – od godz. 7:00 do godz. 14:00

 

I N F O R M A C J A

 

Informujemy, iż Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie czynny do godz. 13:30.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny(a) księgowy(a)

 

Informacje o naborze

 
 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych.

 

Informacje o naborze

 

 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa(y).

 

Informacje o naborze

 
 

I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 

I N F O R M A C J A

 

Informujemy, iż Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w dniu 21.11.2018 r. (tj. w środę) będzie czynny do godz. 13:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 
 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Asystent rodziny.

Informacja o wynikach naboru
 
 
    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza ponowny nabór kandydatów stanowisko Asystent rodziny.
 
 
 
 

I N F O R M A C J A

 

     Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu i wrześniu 2018 r. zostają zmienione godziny pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

     Ośrodek w każdy poniedziałek będzie pracował w godzinach od 7:30 do 17:00 w związku z rozpoczętym od 1 sierpnia 2018 r. terminem składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019.

     Jednocześnie informujemy, iż tut. Ośrodek będzie czynny w dniu 11 sierpnia 2018 r. (sobota) oraz w dniu 15 września 2018 roku (sobota) od godz. 9.00 do godz. 13.00.

 
 
 
    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór kandydatów stanowisko Asystent rodziny.
 
 
 

BURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO I KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

     uprzejmie informują, iż jednostką odpowiedzialną za realizację rządowego programu „Dobry start” w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na terenie Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański jest Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Ogrodowa 9.

     Przyjmowanie wniosków Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim rozpocznie zgodnie z ww. rozporządzeniem tj.: od dnia 01 sierpnia 2018 roku, w przypadku wniosków składanych drogą  elektroniczną od 01 lipca 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

Wnioski, które wpłyną przed tą datą nie będą rozpatrywane.


Wnioski na świadczenie będzie można pobierać oraz składać w siedzibie głównej Ośrodka.

Wnioski będzie można również składać za pośrednictwem: Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz bankowości elektronicznej).

Na stronie internetowej Ośrodka www.mgopsnb.pl znajduje się wzór wniosku oraz ulotka „Dobry start”.

     Jednocześnie informujemy, iż w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona została dla mieszkańców naszego województwa infolinia Programu – „Dobry start”.

Nr infolinii: 95 7115-500.

Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, do 31 sierpnia 2018 roku.

 
 
 
I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie Bobrzańskim
w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) będzie czynny do godz. 13:00.
W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 694-708-176.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
 I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) będzie czynny do godz. 15:30.I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
w dniu 30 marca 2018 r. będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną

Informacja o wyborze oferty
 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

 

Zaproszenie do składania ofert.
Wzór oferty.

 
 
    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych.