Get Adobe Flash player
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

          

    Od kwietnia 2014 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego w 2014 roku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane działania są kontynuacją projektu systemowego, który rozpoczął się już w 2008 roku. Głównym celem działań tut. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tej edycji jest wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
    W ramach tegorocznego projektu zorganizowane zostaną dwie grupy:
  1. Pierwszą z nich będą tworzyć Uczestnicy zamieszkujący obszar Gminy Nowogród Bobrzański (10 osób), którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wsparcia. Beneficjenci zostaną objęci postanowieniami kontraktu socjalnego. Planowane działania będą zbliżone tematycznie do tych, które były realizowane w latach poprzednich, m.in.:
  • zajęcia animacyjno – integracyjne
  • warsztaty rozwijania i wzmacniania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych
  • dbanie o siebie
  • gospodarowanie czasem i budżetem domowym
  • ekonomia społeczna
  1. Drugą grupę Uczestników stanowić będą mieszkańcy miejscowości Kotowice (9 osób), którzy zostaną objęci Programem Aktywności Lokalnej. W ramach PAL-u planuje się zastosowanie:
  • środowiskowej pracy socjalnej
  • instrumentów aktywnej integracji
  • działań o charakterze środowiskowym
     Realizacja PAL-u w Kotowicach związana będzie z prowadzeniem działań animacyjnych dla społeczności lokalnej. Planowane działania mają na celu zwiększenie aktywności, inspiracji i rozwoju potencjału mieszkańców wsi (ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Miejscem spotkań będzie wyremontowana świetlica wiejska, która znajduje się na terenie miejscowości. Wyposażona jest ona w niezbędne sale i zaplecze kuchenne. Ponadto w działania planuje się zaangażować najbliższe środowisko Uczestników Projektu (rodzina, sąsiedzi) a także lokalne podmioty i instytucje.
     Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać informacje przedstawiające realizację projektu w 2014 roku.