Get Adobe Flash playerProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 PROJEKT SYSTEMOWY W ROKU 2011

 

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami MGOPS.

Cel główny osiągany za pomocą następujących celów szczegółowych:

-  wzrost motywacji do aktywnego podchodzenia do swojej przyszłości osobistej oraz zawodowej;

-  nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy - aktywizacja społeczna bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo;

-  wspomaganie wychowawcze i edukacyjne rodziny – wzrost świadomości na temat bycia rodzicem, nabycie umiejętności radzenia z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;

-  przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu życiowych trudności i rozwiązywaniu konfliktów;

-  zdobycie nowych wzorców oraz wzrost własnej wartości;

-  podniesienie świadomości nt. istotności dbania o siebie, otoczenie, zdrowie własne oraz najbliższych;

-  wzmocnienie potencjału OPS na rzecz realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji.

Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, będące klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Działania:

-  spotkania z psychologiem;

-  warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego;

-  warsztaty z animatorem osób niepełnosprawnych;

-  zajęcia kulinarne;

-  szkoła dla rodziców;

-  zajęcia z dekorowania;

-  warsztaty z dbania o własny wizerunek;

-  wsparcie rodzin pracą asystentów rodzin.


Podsumowanie roku 2011

      Minął czwarty z kolei rok realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrz.”. Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim rok rocznie może wspierać coraz to nowe grupy swoich podopiecznych. Nie inaczej było również w roku 2011. Ukierunkowanie projektu na typowo społeczną aktywizację klientów Ośrodka, pozwoliło na kompleksowe wsparcie w tym zakresie grupy 36 osób, z czego udział w projekcie zakończyło 30 osób (24 kobiety i 6 mężczyzn). W ww. grupie 36 osób znalazły się osoby o różnym statusie na rynku pracy: 19 osób bezrobotnych (18K i 1M) w tym 7 kobiet długotrwale bezrobotnych oraz 17 osób nieaktywnych zawodowo (11K i 6M).
       W tym roku po raz pierwszy działania projektowe obejmowały swym zakresem również bardzo liczną, bo aż 17 osób, grupę uczestników posiadających różne stopnie niepełnosprawności. W ramach projektu organizowano szereg zajęć, które swym zakresem miały nie tylko dawać możliwość nabycia nowych umiejętności, ale również naukę pracy w grupie, podejmowania decyzji w zespole, naukę współpracy oraz kooperacji z innymi, jak również szeroko pojętą integrację uczestników w ich własnym gronie jak i z otoczeniem, co w konsekwencji miało wspomagać ich w odzyskaniu wiary we własne możliwości i ponowną reintegrację ze społeczeństwem.

Aktywizacja społeczne w roku 2011 odbywała się za pomocą takich zajęć jak:

  • Zajęcia aktywizacyjno-integracyjne z psychologiem (20h);
  • Zajęcia z rozwoju osobistego i zawodowego (40h);
  • Zajęcia kulinarne (60h);
  • Zajęcia aktywizacyjne dla niepełnosprawnych (36h);
  • Zajęcia z dekorowania i zdobienia (64h);
  • Zajęcia komputerowe (60h);
  • Zajęcia z dbania o własny wizerunek (80h);
  • Szkoła dla rodziców;
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne;
  • Opieka animatorów rodzin.

Łączni uczestnicy projektu wzięli udział w ponad 360 godzinach zajęć grupowych oraz kilkudziesięciu godzinach obejmujących wsparcie indywidualne.

Jeszcze w trakcie realizacji projektu zatrudnienie podjęły dwie jego uczestniczki.

 

EWALUACJA KOŃCOWA REALIZACJI PROJEKTU
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”