Get Adobe Flash player

 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej


w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY W ROKU 2010

 

Cel główny projektu:

Przeciwdziałanie procesowi niedostosowania i wykluczenia społecznego osób i rodzin będących klientami pomocy społecznej poprzez aktywną integrację i pracę socjalną.

 Cel główny osiągany za pomocą następujących celów szczegółowych:

-  zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły;

-  działania z zakresu aktywnej integracji skierowane indywidualnie do osób objętych wsparciem w ramach projektu;

-  zdobycie zupełnie nowych umiejętności;

-  podniesienie świadomości nt istotności dbania o siebie, otoczenie, zdrowie własne oraz najbliższych;

-  aktywizacja społeczna bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo;

-  podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu bycia rodzicem;

-  wzmocnienie potencjału OPS na rzecz realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji.

 Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, będące klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 Działania:

-  w ramach Programu Aktywności Lokalnej cykl „JA” – wyjazd integracyjny, zajęcia z autoprezentacji, dbania o własny wizerunek połączone z możliwością skorzystania z wizyty salonie kosmetycznym oraz fryzjerskim, zajęcia z organizowania czasu własnego oraz tworzenia planu dnia, zajęcia z gospodarowania budżetem. Cykl zakończono seminarium o tematyce społeczno – zdrowotnej, dostępnym również dla mieszkańców Gminy.

-  wsparcie rodzin pracą asystentów rodzin oraz działaniami z zakresu tematyki bycia rodzicem w ramach „Warsztatów umiejętności wychowawczych”, zajęć z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, video treningu komunikacji oraz wsparcia psychologicznego.


Podsumowanie roku 2011

     Minął czwarty z kolei rok realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrz.”. Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim rok rocznie może wspierać coraz to nowe grupy swoich podopiecznych. Nie inaczej było również w roku 2011. Ukierunkowanie projektu na typowo społeczną aktywizację klientów Ośrodka, pozwoliło na kompleksowe wsparcie w tym zakresie grupy 36 osób, z czego udział w projekcie zakończyło 30 osób (24 kobiety i 6 mężczyzn). W ww. grupie 36 osób znalazły się osoby o różnym statusie na rynku pracy: 19 osób bezrobotnych (18K i 1M) w tym 7 kobiet długotrwale bezrobotnych oraz 17 osób nieaktywnych zawodowo (11K i 6M). W tym roku po raz pierwszy działania projektowe obejmowały swym zakresem również bardzo liczną, bo aż 17 osób, grupę uczestników posiadających różne stopnie niepełnosprawności.
      W ramach projektu organizowano szereg zajęć, które swym zakresem miały nie tylko dawać możliwość nabycia nowych umiejętności, ale również naukę pracy w grupie, podejmowania decyzji w zespole, naukę współpracy oraz kooperacji z innymi, jak również szeroko pojętą integrację uczestników w ich własnym gronie jak i z otoczeniem, co w konsekwencji miało wspomagać ich w odzyskaniu wiary we własne możliwości i ponowną reintegrację ze społeczeństwem.

      Aktywizacja społeczne w roku 2011 odbywała się za pomocą takich zajęć jak:

  • Zajęcia aktywizacyjno-integracyjne z psychologiem (20h);
  • Zajęcia z rozwoju osobistego i zawodowego (40h);
  • Zajęcia kulinarne (60h);
  • Zajęcia aktywizacyjne dla niepełnosprawnych (36h);
  • Zajęcia z dekorowania i zdobienia (64h);
  • Zajęcia komputerowe (60h);
  • Zajęcia z dbania o własny wizerunek (80h);
  • Szkoła dla rodziców;
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne;
  • Opieka animatorów rodzin.

Łączni uczestnicy projektu wzięli udział w ponad 360 godzinach zajęć grupowych oraz kilkudziesięciu godzinach obejmujących wsparcie indywidualne.

Jeszcze w trakcie realizacji projektu zatrudnienie podjęły dwie jego uczestniczki.

 

EWALUACJA KOŃCOWA REALIZACJI PROJEKTU
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”

 

GALERIA

Warsztaty umiejętności wychowawczych
 Zajęcia indywidualne z psychologiem
 
 

 Wigilia 14 grudnia 2010 roku

PAL