Get Adobe Flash player

  

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej


w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY W ROKU 2009

   

Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu "Promocja integracji społecznej"

Działania " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"

Poddziałania " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 Potrzeba realizacji projektu:

 Miejsko-wiejską gminę Nowogród Bobrzański zamieszkuje wg danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dzień 31.11.2008 roku 9411 osób. Jednym z dominujących problemów społecznych jest zjawisko bezrobocia szczególnie wśród kobiet. Według statystyk z PUP w Nowogrodzie Bobrzańskim na koniec listopada 2008 roku zarejestrowanych w gminie Nowogród Bobrzański było 361 osób. Wśród tych osób 222 to kobiety. Z danych MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim wynika, że z pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2008 roku skorzystały352 rodziny, liczące 1.174 osoby.Stanowi to 12,29 % ogółu mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański. Jedną z głównych przyczyn udzielania pomocy było bezrobocie. Z tego powodu Ośrodek udzielił pomocy 233 rodzinom, co stanowi 66% korzystających rodzin. Dużą część stanowią także osoby wychowujące dzieci. Rodzin z dziećmi, korzystających z pomocy ośrodka w tym okresie było 198, co stanowi 56,25 % korzystających z pomocy. Wyniki analiz przeprowadzonych przez pracowników socjalnych w drodze wywiadów środowiskowych i pracy socjalnej wskazują na to, że największe grono osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi, to osoby o niskich lub niedostosowanych do potrzeb rynku kwalifikacjach zawodowych. Dla tych osób zasadniczymi barierami w aktywizacji zawodowej jest niskie wykształcenie (zasadnicze zawodowe lub podstawowe), brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy oraz brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Nowogród Bobrzański.

Cele szczegółowe to:

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

- zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowych umiejętności zawodowych.

Działania przewidziane w projekcie są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL, który zakłada eliminowanie barier, jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie wykluczonych społecznie na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem. Działania te są zgodne ze Strategią Integracji Polityki Społecznej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2004-2015, przyjęte Uchwałą Nr XX/136/04 Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2004 roku oraz ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 z dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Grupa docelowa:

W oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych, analizy danych statystycznych projekt obejmie grupę uczestników spełniających następujące kryteria:

- korzystanie z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim,

- wiek aktywności zawodowej,

- osoby niepracujące, w szczególności długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi,

- osoby o niskich lub niedostosowanych do potrzeb rynku kwalifikacjach,

- zamieszkiwanie na terenie miasta lub gminy Nowogród Bobrzański.

Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny i zostanie przeprowadzona przez Kierownika Ośrodka, po konsultacjach z pracownikami socjalnymi w oparciu o dokumentację zgromadzoną w Ośrodku (wywiady środowiskowe) oraz dotychczasową pracę z klientem. Zaproszonych do współpracy zostanie 10 osób, które wstępnie zadeklarują swój udział w projekcie podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Na wypadek rezygnacji z udziału w projekcie lub innych nieprzewidzianych okoliczności zostanie sporządzona lista rezerwowa.

Działania projektowe:

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji społecznej (aktywizacji zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej), realizowanych przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, lekarza medycyny pracy i wykonawców szkoleń zawodowych. Zastosowane zostanie narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. Odzwierciedleniem będzie udział osób w następujących formach wsparcia :

- warsztaty grupowe z psychologiem,

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

- grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego,

- badania w zakresie medycyny pracy - ułatwiające podjęcie zatrudnienia,

- szkolenia zawodowe – w zależności od predyspozycji oraz możliwości ustalonych w trakcie warsztatów.

W ramach zastosowania instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu przewiduje się również sfinansowanie w czasie zajęć serwisu kawowego, pokrycia kosztów dojazdu. W przypadku osób, które będą miały problem ze zorganizowaniem opieki dla osób zależnych (głównie dzieci) zapewnimy wymaganą opiekę (sfinansujemy pobyt w przedszkolu lub innej placówce tego typu).

Rezultaty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do zaktywizowania społeczno-zawodowego osób bezrobotnych, korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

Rezultaty twarde:

- 10 osób zostanie objętych i zrealizuje kontrakt socjalny,

- 10 osób ukończy warsztaty psychologiczne,

- 10 osób ukończy warsztaty IPD (indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym) oraz warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,,

- 7 osób ukończy szkolenia zawodowe i podniesie w ten sposób kompetencje zawodowe lub zdobędzie nowe umiejętności.

Rezultaty miękkie:

- nabycie bądź zwiększenie umiejętności społecznych, umiejętności autoprezentacji,

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych,

- nabycie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

- zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,

- podniesienie aktywności zawodowej.

Prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych:

1. Beneficjent ma prawo do:

- bezpłatnego udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystania z co najmniej z dwóch instrumentów aktywnej integracji zaplanowanych w kontrakcie;

- uzyskania informacji dotyczących projektu;

- uzyskania wsparcia ze strony psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, koordynatora projektu i Kierownika MGOPS, zarządzającego projektem;

- zgłaszania uwag dotyczących instrumentów aktywnej integracji bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za sprawozdawczość merytoryczną;

- otrzymania materiałów szkoleniowych;

- oceny organizacji, przebiegu szkoleń, kursów.

2. Beneficjent ma obowiązek:

- wywiązywać się z ustalonych działań zawartych w kontrakcie socjalnym;

- systematycznie uczestniczyć w zaplanowanych w kontrakcie instrumentach aktywnej integracji i potwierdzać swój udział na listach obecności;

- uzupełnić wszelkie usprawiedliwione zaległości w działaniach realizowanych w ramach zadania aktywna integracja określonych w kontrakcie socjalnym;

- korzystać z poradnictwa specjalistycznego i wsparcia indywidualnego – psychologa i doradcy zawodowego;

- udzielać wszelkich informacji ustnych lub pisemnych dotyczących realizacji projektu, wypełniać ankiety związane z monitoringiem, które będą przeprowadzone w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia;

- udzielić wszelkich informacji będących podstawą do tworzenia bazy: Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) o Beneficjentach Ostatecznych;

- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji projektu;

Zarządzanie projektem:

Nad prawidłowością i sprawną realizacją projektu czuwa Kierownik MGOPS – Agnieszka Bandiak, koordynator projektu - Halina Kłucjasz, pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu - Magdalena Myszkiewicz-Handziewicz oraz księgowa MGOPS - Dorota Dubniewska.

Galeria zdjęć:

2009.04.09 - pierwsze spotkanie z dziesięcioma Beneficjentami Ostatecznymi oraz realizatorami projektu
  
2009 kwiecień - maj - warsztaty grupowe z psychologiem Martą KułackąPodczas zajęć uczestniczki projektu odwiedził Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Grzegorz Jankowski                 

         
2009 maj - czerwiec - konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym Marcinem Herma

XI-XII 2009 warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy
VII- X 2009 - szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. B
   
IX-X 2009 – szkolenie zawodowe „Opieka nad dzieckiem, osobami starszymi i niepełnosprawnymi” – CKUiP Zielona Góra

XII 2009 r- spotkanie kończące projekt